Årets gang i koidammen

1. Forårsklargøring

Den kritiske årstid
Foråret er en særlig kritisk årstid, hvor dine koi’er kræver ekstra stor opmærksomhed. Foråret er temperaturmæssigt set en langsommelig affære specielt set fra dine koi’ers synsvinkel. Koi’en er koldblodig og har derfor en ringe evne til at holde en konstant legemstemperatur, selv om dens temperatur på grund muskelaktivitet typisk vil være 1C højere end dens omgivelser. Koi’ens immunsystem er mere eller mindre ude af funktion ved temperaturer under 10C. Parasitter og bakterier er til gengæld aktive ved lavere temperaturer og ved temperaturer på 10C begynder de at formere sig hurtigt. For koi’en skal temperaturen faktisk helt op på 18 – 25C for at dens immumsystemet fungerer optimalt. I begyndelsen af april kan vandtemperaturen under gunstige forhold snige sig op på 8C og gennem april og maj måned ligge mellem 8 – 10C alt efter hvor megen sol og læ din dam får. I varme perioder kan temperaturen svinge sig op på 12C eller mere, hvorefter en gang nattefrost kan få temperaturen til at falde igen.

Rensning af bassin
Om foråret skal bassinet renses for blade og andet organisk materiale, der gennem vinteren har ophobet sig op på bassinbunden. Selvom du har brugt net mod bladnedfald er der altid en forbløffende mængde blade i bassinet. Har du ikke fra starten installeret bunddræn vil det være en god ide at bruge en vakuumpumpe til oprensningen. Filteret kan også have godt af en gennemskylning, men brug kun dammens eget vand. Selvom filterets bakteriekulturer i princippet er levedygtig mellem 4 – 45C, er deres aktivitetsniveau på dette tidlige tidspunkt så lavt, at der ingen skade sker på det biologiske filter. Det er her du får gavn af din vandlås, der forhindrer tilbageløb af snavset vand. Har du haft droslet ned for vandgennemstrømning og/eller haft vandudtaget på et højere niveau i bassinet er det nu tid at normalisere forholdene, så det biologiske filter får optimal vandgennemstrømning. Når bassinet er renset bør du foretage et større vandskift på mindst 1/10 i forhold til normal vandstand. At tømme bassinet for overskydende regnvand ned til normal vandstand er ikke et vandskift.

Kaliumpermanganat
Herefter er det tilrådeligt at “desinficere” bassinvandet med en opløsning af kaliumpermanganat (eller potassiumpermanganat). Det er et iltningsmiddel, der ved berøring med organisk materiale frigiver ilt, hvorved der opnås en bakteriedræbende virkning. Kaliumpermanganat er et mørkviolet stof, som i en 3% opløsning har en rødviolet farve. Det har en længerevarende virkning end brintoverilte som de fleste kender og bruser ikke som dette. Til 8000 liter bassinvand skal du bruge 1/2 liter kaliumpermanganat i en 3% opløsning. I denne opløsning er præparatet uskadelig for dine fisk og sollyset neutraliserer langsomt stoffet. Denne kur skal gentages to gange med 5 dages mellemrum. Kaliumpermanganat kan fås på visse større apoteker, men skal typisk bestilles i forvejen. Kaliumpermanganat er særlig egnet til om foråret at bekæmpe skin- og gældeflukes.

Vær dog omhyggelig med dosseringen og husk at al ændring i koi’ernes miljø skal ske langsomt.

Opløsningen bruges også til at disinficere nyindkøbte vandplanter, dyp planten nogle minutter og skyld derefter med rindende vand.

Vandkvaliteten
Har du gennem vinteren haft lukket helt for vandgennemstrømningen til filteret, kan det være nødvendigt med tilsætning af frysetørrede filterbakterier for at reaktivere filteret hurtigst muligt. Følg brugsanvisningen. De fås også levende, men personligt foretrækker jeg de frysetørrede af hensyn til sikkerheden omkring ukendte bakterier.

Det er også nu, du skal sikre dig at dit testkit er i orden, for vandet skal testes med hensyn til pH, og når du starter med at fodre skal der regelmæssigt testes for ammoniak og nitrit. pH værdien skal ligge mellem 7 og 8, er den højere skal du have gang i pH sænkeren. Dette er vigtigt, da ammoniakken og nitriten er giftigere ved stigende pH værdi.

Fodring
Når vandtemperaturen stiger bliver koi’erne mere og mere aktive og de begynder at se sig om efter føde. Når vandtemperaturen har stabiliseret sig ved 8C, kan du begynde at fodre i ganske små doser med specialfoder, det samme foder som du brugte i det sene efterår, et lavprotein foder typisk med hvedekim, der fordøjes relativt hurtigt, så det ikke ligger i tarmen og forårsager diverse problemer. Vær forsigtig – det er jo karakteristisk for det danske forår, at der langt hen kan komme nattefrost, og er jorden ikke varmet op, kan vandets temperatur hurtigt falde nogle grader. For at være på den sikre side bør du vente til temperaturen stiger og stabiliserer sig ved 10C og derover, nu kan du bruge noget mere balanceret foder ofte markedsført som “staple” foder, du bør ikke bruge højprotein foder før vandtemperaturen når 15C. Hver påpasselig med at bruge foderrester fra sidste år, har det ikke ligget tørt nok, kan føderet være angrebet af svamp. Er sidste anvendelsesdag overskredet skal foderet selvfølgelig kasseres.

Kvælstofkredsløbet
Husk at kvælstofkredsløbet er en to-trins raket. Først omdannes ammoniakken til nitrit og herefter omdannes nitriten til det relativt uskadelige nitrat. Denne proces tager sin tid, idet de respektive bakterier, hhv. nitrosomer og nitrobachter, først skal formere sig som respons på den stigende koncentration af amminiak og nitrit. Derfor er det vigtigt at tilpasse fodringen til filterets aktuelle kapacitet samt regelmæssigt at teste for ammoniak og nitrit. Nye filtre skal bruge mere tid end et modent filter til at komme op på fuld kapacitet. Stiger nitritniveauet uacceptabelt meget kan det være nødvendigt med vandskift helt op til 1/3 pr. dag.

Altså

 • rens dammens bund for blade
 • gennemskyl filteret (specielt vigtigt hvis filterpumpen har været stoppet). Brug dammens eget vand og sikre dig mod tilbageløb
 • foretag vandskift på mindst 1/10 i forhold til normal vandstand
 • gennemfør en kaliumpermanganat kur med fem dages mellemrum (se ovenfor)
 • lad filteret køre på normalt niveau og tilsæt evt. bakteriekultur for hurtig opstart
 • ved brug af specialfoder kan du så småt starte fodringen ved 10 gr. C. Først ved stabil temperatur på over 15 gr. C bør du bruge almindelig foder
 • brug kun frisk foder
 • kontroller jævnligt for ammoniak og nitrit. Husk at giftigheden stiger ved forhøjet pH
 • kontroller jævnligt dine koi’ers adfærd

2. Overvintring

Vinterforberedelsen starter i det sene efterår:

Nedfaldne blade i dammen skal fjernes
Efterårets bladfald skal opsamles enten ved hjælp af et billigt fuglenet eller manuelt med fiskenet og de blødstænglede vandplanter skal skæres tilbage. Herved undgår du iltsvind, og at der udvikles giftige gasser under forrådnelsen af det organiske materiale. Bladene kan også indeholde bakterier, der kan være med til at svække koi’ernes almene helbredstilstand. Husk på, at de fleste bakterier er aktive helt ned til 2 gr.C. Det vil derfor også være en god ide at have foretaget et vandskift inden vinteren, skift f.eks. 1/10 del af vandet. Tjek også at PH værdien er acceptabel. Det er vigtigt, at vandkvaliteten er i top, når koi’erne går ind i vintersæsonen.

Fodring af dine koi’er
Gennem det tidlige efterår nedsættes mængden af foder, men der fodres til gengæld oftere, det er koi’ernes sidste chance for at blive fedet op til vinteren. Når vandets temperatur begynder at falde, tilpasses fodermængden, og ved temperaturer på mellem 10 og 8 grader skal fodringen helt været standset, typisk i sidste halvdel af oktober måned. Koi’ernes eget stofskifte begynder at ophøre ved disse temperaturer, og ufordøjet foder kan i værste fald gære i deres tarmsystem under vinterens dvaletilstand.

Undgå nedkøling af dammen
Når vandets temperatur når under 7 gr. C, begynder koi’erne at gå i dvale. I starten vil de krybe sammen med finnerne samlet ind til kroppen, hermed mindsker koi’en nemlig varmetabet fra finnernes net af blodårer. Mellem 2 gr. og 6 gr. C befinder koi’en sig i en dvaleagtig tilstand. Dens sanser som smags- og lugtesansen fungerer ikke, men den kan stadig se og vil reagere på forskellige stimuli. Temperaturer under 2 gr.C er kritiske for koi’en, da vandet her kan danne krystaller i gældemembranerne.

Det gælder derfor om at holde på vandets varme. Ved at lægge flamingoplader på ca. 75 % af vandspejlet vil du i høj grad mindske nedkølingen. Samtidig vil der stadig komme noget lys ned til evt. planter og alger, der også om vinteren producere ilt. Er din dam dyb nok, dvs. min. 1,5 meter, vil jordvarmen være med til at stabilisere temperaturen. Varmt vand vil normalt stige til overfladen, mens det kolde vand vil synke til bunds. Nu ved vi alle, at isen dannes oppe i vandspejlet. Det skyldes, at ved 4C er vands massefylde størst, hvorfor det varme vand vil synke til bunds og det kolde vil stige op. Samtidig er vand en dårlig varmeleder, hvilket igen betyder, at det kolde vand og isen vil fungere som et slags isoleringslag. Når der har lagt sig en iskappe på søen, kan du tappe noget af dammens vand, hvorved der dannes et isolerende lufttæppe mellem is og vand.

Husk luftpumpen
For at eventuelle gasser kan blive bortledt, også når isen lægger sig, skal du have en almindelig akvarie luftsten nedsat i din dam. Luftstenen vil normalt sikre et mindre isfrit område, den skal blot hænge i det øvre vandlag, således at der er ro på bunden, hvor dine koi’er ligger i dvale. Bruger du i forvejen luftsten i din dam, skal de enten slukkes eller hæves. Highblow luftpumpen er alt for kraftig til vinterbrug, i stedet kan du bruge en akvarie luftpumpe, men husk at den er beregnet til indendørs brug og skal derfor dækkes forsvarligt til ved brug udendørs. Pas på med kondensvandet i slangerne, slangerne bør evt. isoleres for at vandet ikke fryser til is. En fidus er at lede luften gennem en sort plastikflaske. Du kan også kombinere luftstenen med en isfrihætte.

Fryser hullet alligevel til, må du aldrig slå hul i isen. Trykbølgerne vil stresse koi’erne og kan risikere at dræbe dem. Smelt derimod isen med varmt vand, hvorefter du kan nedsænke luftstenen, som du måske glemte at få ned i tide!

Lad det biologiske filter køre hele vinteren
Du skal huske at slukke for vandfald og åløb, som vil være med til at nedkøle vandet unødigt. Filteret skal du til gengæld lade køre så længe, det er forsvarligt, dvs. at der ikke er fare for tilfrysning af slanger m.m. Er dit filter nedgravet vil det almindeligvis kunne køre vinteren igennem uden problemer, da du også her får glæde af jordvarmen. Kører dit filter vinteren igennem er det med til at sikre iltning af vandet, men vigtigere er det, at det biologiske filter starter hurtigere op om foråret, hvor du igen begynder at fodre dine koi’er. For ikke at skabe cirkulation i det varme vand bør vandindtaget så vidt muligt foregå i den øverste tredjedel af bassinet. Har du pumpen nede i dammen skal pumpen altså løftes op i den øverste tredjedel. Du kan derimod sagtens slukke for luftpumpen til filtermaterialet, bakteriekulturen er minimal og koldt vand indeholder relativt mere ilt end varmt vand. For at mindske vandets omrøring kan du evt. nedsætte cirkulationshastigheden af vandet.

Altså

 • rens dammen for nedfaldne blade
 • sørg for isfrit område med luftsten
 • nedsæt vandets afkøling ved udlægning af flamingoplader
 • lad så vidt muligt filtersystemet køre vinteren igennem

Go’ vinter til dig og dine koier.

Rul til toppen